[ Vypracovanie urbanistických, architektonických a interiérových štúdií ]

Kvalitná štúdia je dôležitý predpoklad pre spokojnosť klienta počas užívania stavby.
Za každou úspešnou realizáciou sa skrýva dobre premyslený návrh.
Na začiatku si klient určuje svoje predstavy a požiadavky (priestorové, materiálové, finančné,časové...), následne sa urobí obhliadka miesta, prípadne zameranie, na základe ktorých vypracujeme prvý návrh vo variantách. Klient si vyberie variantu, ktorú ďalej upravujeme podľa jeho predstáv. Našou snahou je vytvoriť premyslený koncept s jednoduchým vtipným riešením pri primeranom množstve vynaložených prostriedkov.
Štúdia je prezentovaná digitálne spracovanými pôdorysmi a priestorovým modelom, ktorý slúži ako podklad pre realistické zobrazenie priestorov formou farebných vizualizácií. Pomocou nich si vie klient lepšie predstaviť konečné riešenie, konfrontovať ho s vlastnými predstavami.
Keď je klient s návrhom spokojný, pristupujeme k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Vypracovanie štúdií a následne projektovej dokumentácie (v rozsahu podľa požiadaviek  klienta) ponúkame v týchto oblastiach:

 • bytové a rodinné domy
 • občianske budovy
 • priemyselné budovy
 • rekonštrukcia a obnova budov
 • interiér
 • exteriér
 • urbanizmus a územné plánovanie

Už v tomto stupni projektovej dokumentácie možno predbežne určiť predpokladané hrubé náklady stavby podľa zastavanej, úžitkovej plochy, resp. podľa veľkosti obostavaného priestoru.

 
[ Komplexná projektová čnnosť– funkcia generálneho projektanta ]
Klientovi vieme ponúknuť komplexný projektový balík obsahujúci všetky stupne projektovej dokumentácie :
 •  Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 •  Dokumentácia pre stavebné povolenie
 •  Realizačná dokumentácia
 •  Dokumentácia skutočného prevedenia stavby

Na základe presných podkladov je možné vypracovať presné kalkulácie.
Kvalitný projekt šetrí čas, úsilie a vynaložené prostriedky klienta.
 
[ Inžnierska činnosť ]
V prípade záujmu zo strany investora vieme zabezpečiť komplexnú inžiniersku činnosť:
 • prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami
 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia,
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia
 • autorský dozor projektanta - vykonáva autor projektu – architekt, ktorý dozerá na súlad postupujúcej výstavby s architektonickým a technickým riešením, ktoré bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii pre realizáciu. Vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, poskytuje vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, rieši (ak vzniknú) požiadavky na drobné dispozičné a technické zmeny. Keďže hlavný projektant najlepšie pozná všetky súvislosti navrhovanej stavby, je preto veľmi dôležité prekonzultovať ich s ním, zúčastňuje sa pri odovzdaní a preberaní stavby.