Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Polyfunkčný dom AK, Trnava

Miesto stavby: Trnava, Paulínska ul.
Účel stavby: polyfunkčný objekt  
Forma výstavby: novostavba
Investor: AK – advokátska kancelária Trnava
spolupráca: Ing.arch. Purdeš
Stupeň projektu: realizačný projekt
Rok vypracovania: 2003
Ukončenie stavby: 2004
Zastavaná plocha: 548,89 m2  
Obstavaný priestor: 6641,69 m3  

Objekt je zrealizovaný v prieluke v mestskej pamiatkovej rezervácii v Trnave.
Objemovým riešením návrh rešpektuje okolitú zástavbu. Z hľadiska výškového drží tri nadzemné podlažia ukončené plochou strechou. Z hľadiska náznaku charakteru parcelácie hmotovo-priestorovým riešením delí stavbu na dve hmoty.
Novostavba rešpektuje prekrytý parter okolitých stavieb, v rámci vyšších podlaží sú okná v obvdoých stenách ako princíp " osadenia samostatných otvorov do plochy stien ", čo je charakteristické pre územie MPR.
Budova má tri nadzemné podlažia. Na 1.n.p. sú navrhnuté predajne so zázemím, 8 garáží a kotolňa. Na 2 a 3 .n.p. sú kancelárske priestory.
Konštrukčne je objekt kombináciou železobetónového skeletu a murovaného nosného systému, založený na vŕtaných pilótach.