Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 
Varianta 1

[ fotogaléria, vizualizácie ] 
Varianta 2

[ fotogaléria, realizácia ] 

 

 
  Polyfunkčný dom Starohájska ul., Trnava

Miesto stavby: Trnava, Starohájska ul.
Účel stavby: polyfunkčný dom s prevahou funkcie bývania
Forma výstavby: novostavba
Investor: HRT,s.r.o. Trnava
Spolupráca: Ing.arch. J. Los Chovanec - varianta 1
Stupeň projektu: projekt pre územné konanie
Rok vypracovania: 2007
Ukončenie stavby: -
Zastavaná plocha: 1409,76 m2 
Obstavaný priestor: - 32 991,68m3

Varianta 1
Objekt sa nachádza na sídlisku Družba v Trnave, v mieste sústredenej vyššej vybavenosti.
Hmotovo - priestorovú skladbu vytvára päťpodlažná podnož pôdorysného tvaru „L“, do ktorej je vsadená vyššia14-podlažná hmota. Členenie hmôt je podporené odlišným materiálovým a farebným vyjadrením, pričom aby vyššia časť pôsobila odľahčene má presklenú zrkadlivú fasádu a metalický obklad. Parter je využitý pre obchod, služby, skladové a technické vybavenie. Časť 2.n.p. je vyhradená pre kancelárie. Na ostatnej ploche sú byty. V dvoch podzemných podlažiach sú parkovacie miesta.

Varianta 2
Polyfunkčný dom je navrhnutý s dvoma podzemnými podlažiami, piatimi nadzemnými podlažiami a sčasti od západu je navrhnuté šieste podlažie. 
     Hlavná funkcia bývania je rozložená v 2. – 6. n.p. Byty sú navrhnuté od jednoizbových po štvorizbové. Sú prístupné dvomi schodiskami, jedno v severnom krídle prístupné zo spevnenej plochy od severu, druhé v západnom krídle prístupné zo vzniknutého vnútrobloku od východu. Funkcia prenájmu / obchod, služby, administratíva / je navrhnutá hlavne na 1.n.p., administratívne priestory sú navrhnuté na časti 2.n.p. Priestory sú navrhnuté maximálne variabilne, aby bolo možné bez väčších stavebných zásahov upravovať priestory podľa momentálnych požiadaviek.
     Na 1.p.p. a 2.p.p. sú navrhnuté hromadné garáže, technické zázemie a skladovacie kobky pre byty.
Konštrukčne je stavba navrhnutá ako železobetónový skelet s monolitickými železobetónovými stropmi, založená na základových pásoch a pilótach. Členenie hmôt je podporené odlišným materiálovým a farebným vyjadrením kombináciou skla, omietky, metalického obkladu a obkladu z kompaktných dosiek HPL.