Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  Plaváreň Rožňava

Miesto stavby: Rožňava, Štítnická ulica
Účel stavby: polyfunkčné športové centrum
Forma výstavby: rekonštrukcia
Investor:  Mesto Rožňava
Stupeň projektu  štúdia
Rok vypracovania: 2009      
Zastavaná plocha stavby: 2 079,00 m2
Obostavaný priestor: 18 424,00 m3


Existujúci objekt v súčasnosti rozostavanej krytej Plavárne sa nachádza v športovom areáli v Rožňave.
Ideový návrh rešpektuje súčasný stav a rieši rekonštrukciu plavárne na pôvodnom pôdoryse bez prístavieb a nadstavieb, pričom zachováva pôvodnú hmotovo - priestorovú skladbu, tvorenú troma hranolovými hmotami, s odlišným materiálovým vyjadrením fasád.
Vstupná časť je vyjadrená kombináciou presklených plôch ( s fóliou imitujúcou rožčerenú hladinu vody ) a metalického obkladu. Táto časť je pohľadovým uzáverom prístupovej komunikácie.
Hmota samotného priestoru plavárne, je vyjadrená kombináciou obkladu z kompozitných MAX dosiek s imitáciou dreva s presklenými plochami.
Zázemie plavárne s doplnkovými službami, je sústredené v hmote s omietanými stenami s predsadeným kovovým rastrom.
Hlavný vstup do plavárne a kúpaliska je z úrovne 1.np. Nachádza sa tu vstupná hala s pokladňami, za ktorými je riešená administratívna časť. Zo vstupnej haly sú navrhnuté vstupy do plavárne pre dojčatá a batoľatá , do posilňovne a  aerobicu. Na 1.np je za vstupnou halou navrhnutá reštaurácia so zázemím, ktorá môže v lete slúžiť aj pre návštevníkov kúpaliska. V časti pôdorysu je navrhnuté technické a technologické zázemie k bazénom.
Zo vstupnej haly je navrhnutý výťah a schodisko na 2.np, kde je cez galériu otvorená hala s priestormi určenými na prenájom ( pre obchod a služby ). Na 2.n.p. sú aj vstupy do plavárne a wellness so zázemím a prechod na letné kúpalisko.
 Vnútorný plavecký bazén má tri dráhy 25 m dlhé s využitím pre plavcov, bazén pre neplavcov, relaxačný bazén s rôznymi druhmi masážnych trysiek.
Nosnú konštrukciu tvorí kombinácia železobetónového prefabrikovaného skeletu a oceľového skeletu. Výplňové murivo je tehlové zateplené.